Vi jobber med pakkeforløp

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Arbeidet med de mye omtalte pakkeforløpene er i gang, og det er med stolthet at vi kan fortelle at BAR har fått plass i overordnet referansegruppe. Denne gruppen skal fungere som rådgivende organ direkte til Helsedirektoratet.

- For oss er det en anerkjennelse av vår organisasjon å bli oppnevnt i overordnet referansegruppe i arbeidet med pakkeforløpene. Jeg tenker at vår oppgave er å sikre at barneperspektivet blir tatt på alvor og ivaretatt i alt arbeid med pakkeforløp, sier generalsekretær Marius Sjømæling.

Det hele er et stort og omfattende prosjekt, utgjort av flere ulike pakkeforløp rettet inn mot spesifikke felt; pakkeforløp for psykoselidelser, pakkeforløp for OCD, pakkeforløp for spiseforstyrrelser – for å nevne noen. De overordnede målene for det samlede prosjektet er:

  • Gode, sammenhengende og tverrgående pasientforløp for pasienter med psykiske lidelserog/eller rusmiddelproblemer
  • Forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende
  • Unngå faglig ubegrunnet ventetid for utredning, behandling og oppfølging av pasienter medpsykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer
  • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende med psykiske lidelser og/ellerrusmiddelproblemer uavhengig av hvor i landet de bor
  • Bedre ivaretakelse av somatisk helse
  • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

- At vi som en bruker- og interesseorganisasjon for barn av i alle aldre skal være med i referansegruppen og få følge arbeidet med pakkeforløp på nært hold er viktig. Jeg håper at vi kan bidra til å ivareta barneperspektivet, men også familieperspektivet i arbeidet med pakkeforløp, fortsetter Sjømæling.

Omdiskutert tema

Pakkeforløp for psykisk helse og rus har vært et omdiskutert tema på feltet for rus og psykisk helse. Noen er skeptiske til hvordan pakkeforløp vil la seg gjennomføre på rus– og psykisk helsefeltet, på grunn av vesensforskjellen mellom dette og somatikken, hvor ideen om pakkeforløp er hentet fra. Det har også blitt ytret skepsis til hvordan brukermedvirkning skal sikres i en slik prosess.

- BAR har ikke konkludert i vårt syn med pakkeforløp for rus og psykiskhelse-feltet. Det mener jeg er for tidlig. Vi må bidra så godt vi kan nå, være positive og konstruktive samtidig som vi skal tørre å være kritiske overfor alle gode intensjoner. Jeg mener det er viktig at vi ikke slakter pakkeforløpene som skal utarbeides før de faktisk ligger på bordet som konkrete forslag til innhold og gjennomføring, avslutter Sjømæling.