Vi har fått innvilget forskningsmidler av Stiftelsen Dam til nytt studie

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

Denne uka kom årets tildeling av midler til nye forskningsprosjekter fra Stiftelsen Dam, og øverst på lista stod vi, med intet mindre enn 3 000 000 tildelte kroner!

Pengene går til et superspennende forskningsprosjekt som vi har vært med på å utforme; «Barn som etterlatte ved rusmiddelrelatert foreldredød».

Studien skal ledes av Nina Bringedal, som er høyskolelektor ved fakultetet for helse og sosialvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, og springer ut av, og vil være tilknyttet prosjektet «Etterlatte ved narkotikarelatert død» ved HVL, som belyser voksne etterlattes situasjon.

Risiko for uønskede utviklingsforløp

Rusmiddelrelaterte dødsfall er et folkehelseproblem, og det er inntil nylig samlet inn svært lite kunnskap om barna som sitter igjen, både nasjonalt og internasjonalt. For at samfunnet og hjelpeapparatet skal kunne tilby barna den hjelpen de behøver, skal vi nå forsøke å samle inn denne kunnskapen.

- Et av ti barn har foreldre som har rusmiddelproblem og i 2022 døde 716 mennesker i rusmiddelrelatert død i Norge. Barn som mister en nærstående ved rusmiddelrelatert død, har signifikant høyere risiko for uønskede utviklingsforløp enn de som mister noen ved naturlige dødsfall, forteller Nina.

- Etterlatte barn kan i tiden som pårørende, ofte i flere år ha opplevd belastninger og stigmatisering relatert til forelderens rusmiddelbruk. Barnas ulike omsorgssituasjoner og oppvekstsvilkår kan gi ulike ressurser og ulike utfordringer i møte med tap og sorg, fortsetter hun.

Det vil rekrutteres et strategisk utvalg av 10-15 etterlatte barn og unge i alderen 10-23 år for å dekke variasjon i alder, kjønn, omsorgssituasjon, erfaringsbakgrunn og kunnskap. Datainnsamling baserer seg på individuelle intervju.

- Prosjektet skal blant annet undersøke hvilken tilgang denne gruppen barn har til hjelp og støtte i sitt hverdagsliv, fra for eksempel familiemedlemmer, jevnaldrende, trenere, helsesykepleiere og lærere i skolen eller ansatte i barnevernet.

Nina Bringedal

Høyskolelektoren ytrer et ønske om å øke oppmerksomheten på etterlatte barn som mister en forelder i rusmiddelrelatert død, ved å frembringe kunnskap som bidrar til målrettet og behovstilpasset hjelp.

- Kunnskapen vil komme til nytte for uformelt nettverk, men også på tvers av profesjonsutøvere i for eksempel barnevern, fosterhjemstjenester, skole, kriseteam og helsevesen. Det vil også være svært viktig for helsepersonells lovfestede plikt til å ivareta etterlatte barns behov og foreta oppfølging som helsepersonell anser som hensiktsmessig.

Det er opprettet en referansegruppe hvor vi som organisasjon stiller med brukerrepresentanter, deriblant rådgiver for helse og oppvekst, Maria Eikenes Jerstad, som skal bidra med rekruttering av etterlatte. Arbeidet starter i april 2024.

Vi syns dette er stor stas og gleder oss til å sette i gang!

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam (prosjektnummer SDAM_FOR462273).