Nytt styre og nye vedtekter for organisasjonen

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

Nyvalgt styreleder Marius Eriksen.

Et noe forsinket årsmøte i BaR er endelig gjennomført, og her har det skjedd endringer både i styret og i vedtekter!

30. november, på tampen av 2023, gjennomførte organisasjonen et forsinket, digitalt årsmøte. To av de viktigste sakene denne gangen var valg av nytt styre, og endringer i organisasjonens vedtekter. Vedtektene er viktige, for de er loven vi følger, de sier noe om hva vi skal hete, hvem vi skal være, hvem vi jobbe for og ikke minst hvordan vi skal være organisert som en demokratisk medlemsorganisasjon.

Alle de som er medlemmer i Nettverket vårt er også medlemmer i organisasjonen og har derfor stemmerett på årsmøtet. Derfor fikk Nettverket mulighet til å avgi sin stemme på ulike forslag til endringer i vedtektene, før både styre, valgkomite og revisor ble valgt, og møtet formelt avsluttet.

Nye vedtekter

I de nye vedtektene presiseres det at BaR er en bruker- og pårørendeorganisasjon og at årsmøtet skal gjennomføres hvert år, og ikke annethvert år, som tidligere. Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen, men det skal også tilstrebes at ca halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år, slik at styret alltid består av noen som kjenner organisasjonen godt. Forslagene til endring ble enstemmig vedtatt.

Her kan du lese oppdaterte vedtekter.

Nytt styre

Et viktig punkt på årsmøtets agenda er alltid å velge styre for organisasjonen. Styret er øverste ansvarlige organ mellom årsmøtene. Blant annet har styret arbeidsgiveransvaret for generalsekretær, organisasjonens strategi, økonomisk styring, utvikling og økonomisk drift.

Valgkomiteens forslag til nytt styre fikk flertall og det nye styret for organisasjonen består dermed av følgende valgte personer. Oversikten viser også hvor lenge de er valgt for:

Styrets leder: Marius Eriksen, 1 år
Har sittet i styret de 5 siste årene som nestleder. Marius har lang erfaring som leder, coach og har i over 20 år jobbet med de som står litt på utsiden av "normalen" i samfunnet.  I arbeidslivet har han erfaring innenfor HR og ledelse.

Nestleder: Hans-Christian Bjerk, 2 år
Erfaring fra BaR som chatvert, brukerrepresentant og likeperson. Hans-Christian sitter i rådet for psykisk helse og rus for bystyret i Bodø kommune de kommende 4 år.  Han er medlem i brukerrådet for psykisk helse og rus Bodø kommune og i brukerrådet for Blå Kors klinikken i Tjeldsund.  Hans-Christian er BaR sin representant i Pårørendealliansen sitt ungdomsråd for unge pårørende i tillegg til å være kursleder for konfirmanter i organisasjonen Human-Etisk forbund.  Har egenerfaring som pårørende.

Styremedlem 1: Ellen Stenslie, 1 år
Ellen har vært i styret siden 2021. Ellen har en bredde i utdannelse med både økonomi, ledelse og bærekraft, og er opptatt av organisasjonsutvikling. Ellen brenner for den stemmen BaR utgjør, og et bedre samfunn for «barn av». Hun er også opptatt av å stille de kritiske spørsmålene, og sikre gode prosesser i styrearbeidet.

Styremedlem 2: Monika Nordhus, 1 år
Går inn i sin fjerde periode i styret til BaR. Vært med i organisasjonen siden 2014. Studert barnevern i et flerkulturelt samfunn, og har videreutdanning i rus og psykiskhelse arbeid. Arbeider som miljøterapeut i kommunen. 

Styremedlem 3: Bente Weimand, 2 år
Bente har vært i styret siden 2021. For tiden har Bente to jobber. På Ahus jobber hun som forsker, og på Universitetet i Sørøst-Norge jobber hun både med undervisning og forskning. Forskningen Bente holder på med handler mye om hvordan en har det når noen en er glad i (eller er avhengig av), ruser seg eller strever med psykiske problemer. Bente er spesielt opptatt av hva barn og unge selv mener om hva som vil gjøre at de får det bedre. Bente har egenerfaring med foreldres avhengighet og bidrar inn i styret med både egenerfaring og forskning.

Styremedlem 4: Kari Lossus, 2 år
Kari er en anerkjent psykologspesialist som har lang erfaring fra blant annet rusbehandling. Hun har vært psykologspesialist siden 1989 og har i dag egen praksis. Bred erfaring som psykolog i tillegg til å ha egenerfaring som pårørende.

Se CV her: https://karilossius.no/cv/

Styremedlem 5: Guro Bodøgaard Krogsæther, 2 år
Guro har fagbakgrunn som sosionom, og jobber for tiden som leder av FACT Nordstrand, har bakgrunn fra kommunalt rusarbeid, NAV og psykisk helse, har tidligere engasjert seg som bla tillitsvalgt i fagforening.

Neste årsmøte er berammet til våren 2025.