Nye vedtekter er vedtatt – tydeligere formål og mer demokrati

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Nye vedtekter, nytt styre, mer demokrati og stort engasjement er viktige stikkord etter årsmøte helgen 24. – 26.mars.

Årsmøte

Annethvert år inviteres alle registrerte medlemmer i nettverket inn til årsmøte. Årsmøtet behandler årsregnskap, årsrapport, vedtekter, velger styre, valgkomite og revisor for 2 år av gangen.

Vedtektene er våre overordnede lover og regler som danner grunnlag for hvem, hva og hvordan i organiseringen i BaR. Gjennom vedtektene skal det være tydelig hva formålet vårt er, i tillegg til hvordan demokrati og medvirkning er organisert.

Vedtektene våre har vært relativt like siden oppstarten i 2009. Årsmøtet i 2015 gjorde noen endringer, men dette var ikke nok.

Utvikling og vekst krevde endringer

Var har vært og er i en rask utvikling. Organisasjonen etterspørres på flere arenaer både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Styret satte derfor våren 2016 igang en prosess med å lage organisasjonsstrategi for 2017-2021. I forbindelse med dette arbeidet ble det klart at det også var behov for omfattende endringer og presiseringer i organisasjonens vedtekter. Det ble dermed sendt ut helhetlig endringsforslag til vedtekter til årsmøtet i 2017.

Årsmøtet behandlet forslaget til vedtekter lørdag 25.mars og vedtok de foreslåtte endringene. Det er derfor vi med glede nå kan presentere våre nye vedtekter.

Spisset formål

Formålsparagrafen vår er nå vedtatt og er som følger:

BaR arbeider for å:

  • Fremme barneperspektivet med bakgrunn i erfaringskompetansen som barn av rusmisbrukere hos organisasjonens representanter
  • Synliggjøre ressursene og mulighetene som finnes hos barn av rusmisbrukere, i alle aldre
  • Styrke barn av rusmisbrukere sine rettigheter

Tydeligere demokrati

I tillegg til endringer av formålsparagrafen og redaksjonelle endringer ble også paragraf 9 om Valgkomite, endret. BAR har ikke hatt tradisjon for å ha valgkomite, og i 2015 ble paragrafen om valgkomite tatt inn i vedtektene. Vedtektene slo da fast at det er styret som skal oppnevne valgkomite noen måneder før årsmøtet. Dette opplevdes som en praktisk måte å oppnevne valgkomite på, men hadde sine klare svakheter.

Det var derfor viktig for styret å gjøre endringer av paragrafen slik at det er årsmøtet, gjennom vedtektene, som velger en valgkomite som fungerer i samme 2 årsperiode som det valgte styret. På denne måten er alle valg i organisasjonen lagt til årsmøtet.