NOU 2023: 24: Med barnet hele veien - vi har levert høringssvar

Forfatter
Mia Tåsåsen
Publisert dato

I oktober i fjor leverte Barnevernsinstitusjonsutvalget sin NOU-rapport med forslag til endringer som kan sikre at barna får den omsorgen og hjelpen de trenger i institusjonsbarnevernet.

Rapporten er sendt på høring, og her i organisasjonen har vi over tid jobbet for å skrive et godt og utfyllende høringssvar innen fristen som var mandag denne uken.

Andrea Rothschild er rådgiver for barnevernsprosjektet Ungt nettverk, og har, sammen med generalsekretær Marius Sjømæling, hatt ansvar for å bidra inn med perspektiver som er ekstra viktige for vår målgruppe.

Hun applauderer først og fremst innsatsen utvalget har gjort med den presenterte rapporten og sier at organisasjonen i all hovedsak er positive til de foreslåtte endringene i NOU 2023:24.

- Vi støtter blant annet oppmerksomheten på forbedret samordning mellom tjenester, veiledning til kommunene og ambisjonen om mer likeverdige tilbud. Gjennom de ulike forslagene fra utvalget ser vi et gjennomgående behov for samkjørte tjenester, tydelige ansvarsforhold, og kommunikasjon på tvers av instanser.

- Uten tydelige ansvarsforhold ender vi opp med halvgode tjenester og fingerpeking når systemet svikter. Det er på tide å bli tøffere, ta ansvar og følge opp, forteller hun.

Andrea Rothschild, rådgiver barnevern.

Det er også spesielt begeistring for utvalgets forslag om ansvarliggjøring av helsevesenet, som er helt nødvendig for å bedre ivareta barnas behov, og det økte fokuset på inkludering av ungdomsperspektivet, da dette er et viktig skritt mot å ikke bare gi de berørte en stemme, men også en anledning til å påvirke.

- For oss er det helt avgjørende å aktivt involvere barnet i beslutningsprosesser, å ha respekt for deres rettigheter og sikre at deres stemmer blir hørt.

For deg som er spesielt interessert, kan du finne hele NOU 2023:24 her.

- Barnevernssystemet må gjenspeile virkeligheten og møte behovene til barna selv. 

Ivareta rettigheter og behov

Det er også aspekter ved enkelte forslag vi her i Barn av Rusmisbrukere mener at krever en mer dyptgående gjennomgang. Spesielt gjelder dette det som innebærer restriksjoner for barn i barnevernet, fotlenke i institusjon, tilbakehold uten samtykke og innskrenking av digitale midler. Her er det grunn til å trå varsomt.

- Forslagene om restriksjoner og innskrenkninger i friheten til barn i institusjoner, som for eksempel fotlenke i institusjon eller utvidet tilbakehold uten samtykke, vekket vår oppmerksomhet. Vi er generelt skeptiske til slike tiltak og ønsker å sikre at de ikke går på bekostning av barnas rettigheter og autonomi, fortsetter Andrea.

- Når det gjelder punktet om tilbakehold uten samtykke, så mener vi at dersom rusmisbruket er alvorlig nok til å rettferdiggjøre seks måneders tvungen tilbakehold, bør dette heller håndteres av spesialisthelsetjenesten. En oppfordring her er derfor å sørge for en grundigere informasjonsinnhenting for å evaluere konsekvensene av en eventuell utvidelse.

Barnevernsinstitusjonsutvalget påpeker også i sin rapport den manglende forskningen på barnevernsinstitusjoner, og her er vi helt klare på at styrking av kunnskapsgrunnlaget er essensielt for å ivareta barnas beste.

Inkludering av barns stemmer i systemendringer vil ikke bare forbedre tjenestene, men også bidra til et bedre samfunn ved å ivareta barns rettigheter og behov på en mer helhetlig måte.

- Vi må nok en gang fremheve viktigheten av systematisk, bred brukermedvirkning i det videre arbeidet. Barnevernssystemet må gjenspeile virkeligheten og møte behovene til barna selv, avslutter rådgiveren.

Vil du lese hele høringssvaret?

Du finner det her.