Barnevernet får endelig et nasjonalt brukerråd

Forfatter
Stian Johansen
Publisert dato

Barnevernet trenger et brukerråd og endelig er det nasjonale brukerrådet for barnevernet etablert og vi har vært med siden første dag! Så stort er dette at til og med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland kom for å være med på åpningen av møtet.

Barnevernet trenger brukerkompetansen

Vi har over flere år foreslått ovenfor barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) at det er på sin plass å etablere et nasjonalt brukerråd for barnevernet basert på modell fra helsedirektoratet brukerråd for rus- og psykisk helse. Etter mange runder, møter og gjentatte diskusjoner om behov, form og funksjon er nå brukerrådet etablert.

regjeringen.no er brukerrådets mandat beskrevet slik:

«Brukerrådet skal fremme brukerperspektivet i viktige saker og prosesser, og bidra til at barn og foreldre blir hørt gjennom økt brukermedvirkning. Rådet består av åtte medlemmer fra sentrale brukerorganisasjoner på barnevernsområdet, og skal gi innspill og råd som kan bidra til å bedre kvaliteten i tjenestetilbudet i barnevernet».

Bred kompetanse gjennom mangfold av organisasjoner

Brukerrådet skal ledes av Vilde fra Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) og nestleder Stian fra Barn av rusmisbrukere. Resten av brukerrådet består av ulike representanter fra Mental Helse Ungdom, Forandrings Fabrikken, Elevorganisasjonen, Voksne for barn og Norsk organisasjon for barnevernsforeldre. Bredden i sammensetningen er viktig fordi barnevernet og barnevernets arbeid sjeldent bare påvirker en part. Norsk innvandrerforum har vært invitert til etableringen av rådet, men kan ikke stille med representant per dags dato.

I tillegg stiller bufdir med to personer som oppfyller sekretariatsfunksjon for rådet. Foreløpig er det lagt opp til at rådet møtes minst 4 ganger hvert år. Det antas imidlertidig at det vil bli noe hyppigere møtevirksomhet i 2018 ettersom rådet nettopp er etablert.

Styrke rettigheter og bedre relasjonene

Barne- og likestillingsministeren var opptatt av at rådet skal bidra med den kompetansen og erfaringen organisasjonene har.

«Jobben dere skal gjøre, er derfor en innsats både for å styrke rettigheter, og for å bedre relasjonene til barn og foreldre i møtet med barnevernet.Dere kan bidra med dette fordi dere har kunnskap. Dere vet hvordan det kan oppleves å møte saksbehandlere i barnevernet og voksne som jobber med ulike tiltak. Dere sitter på verdifull erfaring om helsevesenet, skolen, og om hvordan det er å flytte til et nytt sted og tilpasse seg nye skikker og regler.

Dere vet hvordan det kan være å samarbeide med fosterforeldre. Og dere vet hvordan det kan være å gi hjelp og omsorg til et barn eller en ungdom som har det vanskelig. Og hvordan det kan være å møte barnevernet som forelder. Dere vet mye om hva som kan være godt og hva som kan være dårlig. Og dere har tenkt på det, snakket med andre om det, og engasjert dere for å gjøre mer av det som er bra, og bidra til å endre det som ikke fungerer.Og dere har kunnskap som reflekter ulike ståsteder. Dere har personlige erfaringer og dere representerer grupper som opplever barnevernet på forskjellige måter».

Hele talen til barne- og likestillingsministern kan leses her.

En utfyllende sak med kommentarer fra direktøren i bufdir og uttalelse fra ministeren kan leses på regjeringen.no sine nettsider.