Bli litt bedre kjent med noen av de viktigste menneskene i BAR

Vi har stilt nettverket vårt en rekke spørsmål for å blir enda bedre kjent; her kan du lese noen av resultatene!

BARnettverket er vårt tilbud til alle barn av rusmisbrukere som er 16 år og oppover. Medlemskap er kostnadsfritt og helt uforpliktende. Som medlem i nettverket får du muligheten til å bli med på vår årlige nasjonale samling for alle medlemmer. Samlingene er lagt opp med faglig innhold i form av gruppesamtaler, der fokus er på erfaringsutveksling og deling – likemannstøtte i praksis. De fungerer også som en uformell sosial møteplass, og vi har gjennom flere år erfart at mange gode og nære vennskap har oppstått i løpet av samlingene.

Våren 2017 gjennomførte vi en undersøkelse i BARnettverket. Ettersom nettverket på mange måter utgjør selve grunnmuren i BAR, og at det har vokst betraktelig siden BARs oppstart, ønsket vi å bli enda bedre kjent

med menneskene vi representerer.

Kjønnsfordeling, studier og jobb

Som det fremgår av figuren til høyre, så er flertallet av medlemmene kvinner – nærmere 85 prosent – noe som på mange måter gjenspeiler feltet vi jobber på. Det gjenspeiler også mønsteret vi har sett på BARsnakk, hvor flertallet av de som kontakter oss er jenter. Men vi har engasjerte menn i nettverket, som er aktive både i de årlige nasjonale samlingene og i skoleringer. Og vi håper flere menn melder seg inn!

Risikofaktorene som følger med en vanskelig oppvekst blir sjeldent glemt. Det skal de heller ikke, men det er viktig å like ofte minne om at disse risikofaktorene ved å «falle utenfor» ikke betyr at man aldri kommer seg på innsiden. Det synliggjøres av yrkessituasjonen nettverket beskriver. Det overveldende flertallet er enten i jobb, eller studerer.

Også psykisk sykdom

Bortsett fra aldersgrensen på 16 år, er det eneste kriteriet for innmelding i nettverket at man har eller har hatt foreldre som har hatt rusmiddelproblem. Vi er imidlertid veldig klar over at rusmiddelproblemer ofte henger sammen med psykiske problemer, og vi ville gjerne finne ut av hvordan våre medlemmer selv opplevde den psykiske helsen til den forelderen – eller foreldrene – som hadde et rusmiddelproblem. Her oppgir hele 70 prosent av respondentene at forelderen med rusproblem også har fått en psykisk sykdom.

Relevans til forskning

Hvor lenge man har vært pårørende, og hvilke typer oppgaver man har hatt som pårørende har vært aktuelle forskningsspørsmål. Den store multisenterstudien på barn som pårørende (2015) er den største av sitt slag, i den forbindelse. Vi spurte nettverket om hvor lenge de har vært barn av rusmisbruker. Så mange som 92,86 prosent svarer at de har vært det i 15 år eller mer. Dette innebærer mange år med belastning – 15 år er en hel barndom.

Vi setter enormt stor pris på den nevnte multisenterstudien, og benytter enhver anledning til å minne om viktigheten av resultatene og anbefalingene som står beskrevet i den. Samtidig har vi pekt på enkelte mangler. Blant annet gjelder det oppgavene mange barn og unge pårørende påtar seg hjemme, og at fokuset altfor ofte utelukkende er på praktiske oppgaver. Hele 81,8 prosent forteller at de har gitt psykologisk hjelp og emosjonell støtte til sine foreldre. Det er med andre ord langt flere oppgaver enn kun praktiske som våre medlemmer har hatt hjemme, og et område som fortjener mer oppmerksomhet også i forskningen.

Resultatene over er bare noen fra en større undersøkelse. Vi har planer om å publisere mer av undersøkelsen etter hvert.