NAV har satt som mål å bedre brukermedvirkning, noe vi synes det er verdt å applaudere. For å få dette til, har de laget en strategi for brukermedvirkning i NAV, som de har sendt på høring. Vi har skrevet et svarbrev som, heller enn å gå i detalj, tar for seg strategien fra et mer overordnet perspektiv. Hovedsakelig fordi vi synes strategien i sin helhet er skuffende svak.

Vårt høringssvar

Organisasjonen Barn av rusmisbrukere – BAR takker for muligheten til å komme med innspill til Strategi for brukermedvirkning i NAV. Brukermedvirkning er noe vi er opptatt av, og som vi jobber mye med. Det er et begrep som med tiden har etablert seg på flere felt, og som det gjerne er knyttet usikkerhet til, med tanke på gjennomføring. At NAV nå jobber med å ferdigstille en egen strategi for dette er vi svært positive til. Som det står innledningsvis i høringsnotatet, så ble brukermedvirkning lovfestet i 2006. Når vi i 2018 kommer med innspill til notatet, 12 år på overtid, er det ikke til å unngå at vi leser strategien med et kritisk blikk.

Derfor blir vi også skuffet når vi leser et dokument som vi mener burde ha vært langt tydeligere. Ettersom notatet er ærlig om at brukermedvirkning hittil ikke har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte, savner vi at en strategi for området tar utgangspunkt i en bedre formulert tilstandsrapport. Det er lettere å vite hvordan du skal bli bedre, når du vet hva som ikke funker.

Kort oppsummert, og til dels spissformulert, så fremstår strategidokumentet som et sirkulært og banalt argument: NAV ønsker å bli bedre på brukermedvirkning, og for å nå dette målet, må vi gjøre ting bedre. I enkelte punktlister vises det til momenter som møtehyppighet, tidsbruk i møter, samt viktigheten av mandat for brukerutvalg, for å nevne noe. Til tross for flere punktlister, med ulik grad av presisjon, fremstår de konkrete tiltakene jevnt over som selvfølgeligheter.

Med en strategi for brukermedvirkning, gir NAV seg selv en mulighet til å ta brukermedvirkning som fenomen på alvor, og å tydeliggjøre brukermedvirkning som konsept i egen virksomhet. Vi mener dette er en mulighet til å gjøre begrepet til noe tydelig og operasjonelt, helt fra bunnen av, og på den måten «resette» det som ikke fungerer. Vi innrømmer at dette vil innebære et betydelig arbeid, som også bør inkludere bredt samarbeid med hele spekteret av bruker- og pårørendeorganisasjoner som representerer bredden av NAVs brukere. Likevel mener vi dette er vesentlig for å kunne skape en reell endring til det bedre. Vi opplever imidlertid at NAV ønsker i stor grad å fortsette som før, men gjøre litt mer av det som allerede gjøres, og sørge for at litt flere bidrar.

Siden oppstart i 2009 har vi opparbeidet oss mye erfaring med brukermedvirkning. En gjentakende utfordring etter vårt syn, er usikkerheter knyttet til hvorvidt innspill i en brukermedvirkningsprosess når frem til siste, konkluderende stadium. Dette virker NAV på den ene siden å være klar over, samtidig som fristen for høringssvar er satt til 15. september 2018, når det i utkastet står at strategien skal ferdigstilles september 2018. Vi stiller oss undrende til hvordan innspill er tenkt eventuelt innlemmet i prosessen på så kort varsel, og hvordan NAV anser dette for å gi inntrykk av å være god (bruker)medvirkning.

Et svært kritisk innspill til tross, er vi som sagt svært positive til at NAV ønsker å bedre brukermedvirkning i egen virksomhet, og at denne prosessen tar i bruk en strategi for å nå målet. Nettopp derfor skulle vi ønske strategien i seg selv var bedre.

Med hilsen
Barn av rusmisbrukere – BAR